Vous êtes ici : Portail Soninkara » Histoire Soninké » Histoire des Doucouré de Gory » Page 5

Archive for the ‘Histoire des Doucouré de Gory’ Category

Histoire de Gory, village Soninké du Diafounou, Partie 2

Gory-Gori-Diafounou

Gori taaxumoxo, Tamaaro Dukkure ɲi taaxunu Xuura Xase ya, a giri ti i wa telle taaxuramuuri. A ga ri Tanbaxaara, Tere Masire ti: “O n daga, n nta a mulla an ga taaxunu noqu n ga nta noqu be tu.” A do Tere Masire kira terene. I ga ri Maxanna gide ke ne, fongotten da […]

Histoire de Gori (Gory), village Soninké du Diafounou, Introduction

Gory-Gori-Diafounou

Ro Raqe Leminun do xirisun ga ma taaxu nan masala, i nta faamuye kitta. Xirisun tuwaaxun ga ma safe, i ga na daga soxu koota be i do i tuwaaxu ke xa telle ya. Sere su ga a di, an nan xawa an du tuunu, na an danben tu, ken ya saabuda ni o ga […]

Histoire de Gori (Gory), village Soninké du Diafounou, Partie 1

Gory-Gori-Diafounou

N sewonta xooren ya na ku digaamu safana katti ke kitaabe xaranŋaanon ŋa Sooninkan xannen ŋa. O na a tu ti xabiila, walla xa danben wurugiyen jaaten ra wa ragene ti a xan safanton ŋa. O ga koota be yi xo lenki, dudoxotoyen ɲaŋi Sooninkan xannen kanma moxo siri, baawo safemoxo sabatinten kite a yi, […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522