Browsing: Hamé Dramé

Histoire de Soninkara Hame-Drame-histoire-el-hadj-oumar-tall-th

Hamé Dramé: L’Histoire d’El Hadj Oumar Tall selon la Tradition Orale Soninké, Part 1

0

RoraqeAlla ma fo toxo seren da bire a ga da haqilen sugand’a danŋa. Kuudo seren n’i lenki dunan ña du da xunbene kaanataaxaade yi, a nan siri an n’an daarun tu. Ken moxo saanan nan ya ni, duna xannun muurunden fedden ga d’a ŋanniya na Jaarunmoodina, Hanme Daraame terinka. Baawo sooninkara danben d’a naamen tangandaanon ga ni sooninkara Ȃaxamalanun ya, a ken n’o maaba ti masalan lamaanu yi bakka tuwaaxu be sawunten g’a maxa sooninkara…