Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème Langue Soninké

Posts Tagged ‘Langue Soninké’

Histoire des Doucouré de Gory, Guidimé et la prière de El hadj Omar, Partie 8

Diafounanko

A da Gidinme xiri, a koboncinden ga gemu sere be yi, a gemu Yaari Tunkara ya yi, jaaren ya ni. E! a ti: “Ke ken ni Yaari ya fedde.” A ti saasa, “N do Gidinme wa telle, n wa dagana i taaxundi Fuuta, jamaane be gan xawa Jaafunu fankanjan di, ken feti Gidinme.” Ayiwa Jaafunu […]

Histoire des Doucouré de Gory, la destruction de Yélimané, Partie 7

Histoire de Gory

Ayiwa, Haruuna Njaayi kisima ti a da, a ti: “N ke wa an tu de, xa n ke ma an tirindi ken ŋa de.” Jaman ga sanqi bire be, a da a xiri a do a daga fonkaaran ŋa, a ti: “An ga ti an wa in tu, an da tonŋu ko, an da in […]

Histoire des Doucouré de Gory, la venue de El Hadj Oumar Tall, Partie 6

Histoire de Gory

Ɲiiɲen wa Dukkuren maxa, Jaafunu su ɲiiɲen wa a maxa ma Siixumaru ga riini. Jaafunu ken ɲimini Dukkuren ya yi ta. Siixumaru ga ri, a ri sigi fodiye Madimaaro xabura ke yi, a da a juura. Siixu Xujeyi faaba ti, a ti: “Woli faayi xinxennan xa di de,” a ma a jaabi. A ti: “Woli […]

Histoire des Doucouré de Gory, village Soninké du Diafounou, Partie 5

Doucoure de Gory au Diafounou

Gori taaxe, kamo seegi tansege a do siina seegundin ya ni yirigi ya (888 siine). Xa o da janmunu ɲeeri ɲi ɲiiɲe ke yi, kun da o saama ti tanɲeere siine: Kebe Tama Giden yan da o saama ɲiiɲe ke yi; Silla Jaxaame, i da o saama ɲiiɲe ke yi; Tuure Jaraha, a da o […]

Histoire des Doucouré de Gory, village Soninké du Diafounou, Partie 4

Gory-Gori-Diafounou

A da Xaɲaaganka yaxare yaxi, a da Wakkari Soxona saara. A da siranyaxare yaxi, a da Tamasa Juma saara. A da Tanbaxaaranka yaxare yaxi, a da Kande Wuri saara. A da Tanahayaxare yaxi, a da Fuseeni Janga saara. Renyugun naxati tinme, baane su do i fune nta saaxe yi. A ti fodiye faayindaano, a ti: […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522