Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème Langue Soninké » Page 2

Posts Tagged ‘Langue Soninké’

Histoire de Gory, village Soninké du Diafounou, Partie 3

Histoire de Gory et du Diafounou

Tamaaro na Gori taaxundi a do a kallen naxa, tankarage a do xaaxu filli. Tere Yaate taaxu a batten di tanjikke a do xaaxu seegi, i filli kafu tankabe siine. Ka su ga Gori lenki, Yaxarinfede Jaaba Bugari da kun ya batu. Yaxarinfede Jaaba Bugari dangiyen falle ka su ga Gori, kaanu dantanto ga fe, […]

Histoire de Gory, village Soninké du Diafounou, Partie 2

Gory-Gori-Diafounou

Gori taaxumoxo, Tamaaro Dukkure ɲi taaxunu Xuura Xase ya, a giri ti i wa telle taaxuramuuri. A ga ri Tanbaxaara, Tere Masire ti: “O n daga, n nta a mulla an ga taaxunu noqu n ga nta noqu be tu.” A do Tere Masire kira terene. I ga ri Maxanna gide ke ne, fongotten da […]

Histoire de Gori (Gory), village Soninké du Diafounou, Introduction

Gory-Gori-Diafounou

Ro Raqe Leminun do xirisun ga ma taaxu nan masala, i nta faamuye kitta. Xirisun tuwaaxun ga ma safe, i ga na daga soxu koota be i do i tuwaaxu ke xa telle ya. Sere su ga a di, an nan xawa an du tuunu, na an danben tu, ken ya saabuda ni o ga […]

Histoire de Gori (Gory), village Soninké du Diafounou, Partie 1

Gory-Gori-Diafounou

N sewonta xooren ya na ku digaamu safana katti ke kitaabe xaranŋaanon ŋa Sooninkan xannen ŋa. O na a tu ti xabiila, walla xa danben wurugiyen jaaten ra wa ragene ti a xan safanton ŋa. O ga koota be yi xo lenki, dudoxotoyen ɲaŋi Sooninkan xannen kanma moxo siri, baawo safemoxo sabatinten kite a yi, […]

Ñaame 3 ( livre d’apprentissage de la langue Soninke)

Kanmu_N1Naame

Ñaame 3 ( sooninkan xannen xaran kitaabe, sikki 3) Tiigayen wa Alla da, a ken be ga d’in ña sooninken n’in tuyindi xanne ke konŋen d’a safanden ŋa, nan yill’in ñonto katta ke kitaabe dabarinden ŋa, in w’a ñaagana xadi a n’in kanda katt’a me tana yi soron nafan ga ke be di. Je remercie […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522