Browsing: Ñaame

Ecoles de Soninké Kanmu_N1Naame

Ñaame 3 ( livre d’apprentissage de la langue Soninke)

2

Ñaame 3 ( sooninkan xannen xaran kitaabe, sikki 3) Tiigayen wa Alla da, a ken be ga d’in ña sooninken n’in tuyindi xanne ke konŋen d’a safanden ŋa, nan yill’in ñonto katta ke kitaabe dabarinden ŋa, in w’a ñaagana xadi a n’in kanda katt’a me tana yi soron nafan ga ke be di. Je remercie le Seigneur qui a appris au Soninké la langue et son écriture. Je Le remercie de m’avoir guidé à l’écriture…