Browsing: Bafi dembélé

Tradion orale Soninké el-hadj-omar-tall

Récits du griot Soninké Hamé Dramé: Bafi Dembélé et Tidiani devant Hamdallahi, Partie 6

0

Siixu ri yanqa Jaafarabe. Wujunu ku tanmi do fillon taaxuranin sikki, a ti i yanqa fanŋe ŋa i n yanqi. I beesu yanqi. A ti i na sallijin katu. Be su da sallijin katu. A ti i na «arakannu» filli salli. Be su da «arakannu» filli salli. A ti: I beesun sox’i kittitayen kanma, an n’an yinmun koyi fankitten ŋa, an n’an jon koyi kinbakkan ŋa, an nan wuyi xenxene. Yillen ga na kare, an…

Histoire de Soninkara Doucoure de Gory au Diafounou

Récits du griot Soninké Hamé Dramé: Le siège de Woyitala, Part 3

0

«O ku ga ñi Fuuta, o na kollangan ya soxono, o na mangañen r’a yi, a na siro a nda moyi o n’a fata, o yaqun n’a ña futon ŋa o n’a yiga. An n’a faayi toxo ke be Alla ga d’a xalif’an ŋa, gell’a ga d’a boos’an ŋa o na saage dagana gelli sere ga m’o ku teenun soxo Fuuta. Yaala sere ra wa gilli Fuuta nan daga hiiji kinbakkan ŋa tañeru, an na…