Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème bataille de Gory

Posts Tagged ‘bataille de Gory’

Histoire de Gory, la reconstrution de Gory et l’assemblée de Kirané au Kaniaga, Partie 16

Bataille de Gory

A ga jigidunkuti a ti i wa telle, yogo bogu Gori noxon ya yi na a ko a da ti araaba ke, Gori wa bakka; a taaxu. I da me kita araaban ŋa, alaxanmisan wuro, mesellen ga na yere Gori bedde su yi, an na a ŋalla ya baxasin ga da deben xurandi. I da […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522