Browsing: Cheikh Mamadou Kabir

Histoire de Soninkara Hame Drame

Hamé Dramé: Le Serpent à douze têtes et les petits-fils de Cheikh Mamadou Kabir, Partie 11

0

Baafin do kinen daga. Yaagun maxa, Maasinankon da du wara jin ŋa, i ti i ra nta dagana a ko Hamudallayi nan ti yugu baane da Maasina kame yaxanbaane katu. I ra nt’a da. A do kinen ri Jaafarabe i d’a soxundi n’a noxon booxo, na yellen bagandi n’a kara, waalu-waalun kanpi Gidimaxankon na ti «jenjeerinxulle». A daga sigi dibalinŋen ŋa Saare Hamudallayi,ñiiñen toxo Sarallene. Bafi Dembélé est parti avec le crocodile de Hamdallaye. A…