Browsing: Djomba

Histoire de Soninkara Doucoure de Gory au Diafounou

Récits du griot Soninké Hamé Dramé: Le siège de Woyitala, Part 3

0

«O ku ga ñi Fuuta, o na kollangan ya soxono, o na mangañen r’a yi, a na siro a nda moyi o n’a fata, o yaqun n’a ña futon ŋa o n’a yiga. An n’a faayi toxo ke be Alla ga d’a xalif’an ŋa, gell’a ga d’a boos’an ŋa o na saage dagana gelli sere ga m’o ku teenun soxo Fuuta. Yaala sere ra wa gilli Fuuta nan daga hiiji kinbakkan ŋa tañeru, an na…