Browsing: écrivains Soninké

Histoire des Doucouré de Gory Histoire de Gory

Histoire des Doucouré de Gory, la venue de El Hadj Oumar Tall, Partie 6

0

Ɲiiɲen wa Dukkuren maxa, Jaafunu su ɲiiɲen wa a maxa ma Siixumaru ga riini. Jaafunu ken ɲimini Dukkuren ya yi ta. Siixumaru ga ri, a ri sigi fodiye Madimaaro xabura ke yi, a da a juura. Siixu Xujeyi faaba ti, a ti: “Woli faayi xinxennan xa di de,” a ma a jaabi. A ti: “Woli faayi xinxennan di de,” a ma a jaabi. A ti: “Woli faayi xinxennan di,” a ti: “N ya na a…