Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème madibiramu

Posts Tagged ‘madibiramu’

Les Aswaniens (Egypte) Vous Saluent.

o faayi Aswan (Sooni) ya kundu, Sooninkon Lasilin ga giri noqu be, bawo a fa ga sabati oku maxa ya nan ti; sooninkon lasilin giri yere, bawo; o dag’o maarenmu NOOBINUN wari, d’i nan masala, n’i tirindi i laadanun d’i danbun wa, o d’i nyi foofo ga sooninkara, a su wa yere, hari sooninkan janmun […]

Apprendre la langue Soninke sans Prof.

Sooninkon Maarinden Kafo Misira Association Culturelle des Etudiants Soninké en Egypte. Sooninkan xaranŋe:APRENDRE LA LANGUE SONINKE Sooninkan xottun ni 26 ya. = l’alphabet de Soninké est 26 lettres. A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N […]

Ke Bire Waaga!!!

Xa kebire waaga! Harina waaga xallen koy’o yi, jamu do xeeri di a ga na nya tanmu o gan n’a salli, harin’o jiidi, n’o nya kaananko yi, harina Silamaaxu jiidi, n’o batiyun raga, harina Afiriki denwe kaane, n’a nya xo nanma-saane saanun di, harina sooninkaaxu wurugi, n’o hanmira fiinun jaara, harina o muuri fon tag’o […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522