Ke Bire Waaga!!!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Xa kebire waaga!
Harina waaga xallen koy’o yi, jamu do xeeri di
a ga na nya tanmu o gan n’a salli,
harin’o jiidi, n’o nya kaananko yi,
harina Silamaaxu jiidi, n’o batiyun raga,
harina Afiriki denwe kaane, n’a nya xo nanma-saane saanun di,
harina sooninkaaxu wurugi, n’o hanmira fiinun jaara,
harina o muuri fon tag’o da, n’o birandi dango kanma,
harina kara furun neema, n’i xaburan nooro,
harina o do kara furun kafu Harijanna di,
 

Alla gan sallini o yinmanke Mohamadu Kanma!!!

Posté   le 02 Oct 2008   par  

Share.

About Author

Comments are closed.