Amadu Tumani TUURE daga terende yi Mali Maranu sikki noxon di.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Maali jamaanen yingumen daga terende yi, Maali debi xooro yogoni ya, a daga SOFARA,  TOMIYA, A DO NYOONO, a daga yinmen ni do Maali noxon killu, killu dantanto yan xawa i gi deberini, kuudo soxaano ga yonki musilaha kitana moxo be, kun killu i xaalisi daga gemu ma: Milliyaari baane a do taxande, ken dagiyen falle a digaamu lemunun xa xaran xibaaren kanma, o jamaanen yingumen ti ken yinme ya hanmin n’i ya nan xoto foofo, na tuguti tanpille siine xaranwe ma nya Maali noxo, a ti an gada mugu ti an nya, jamaanen yingume walla minisitiri, a kitene xaranwen ya, an ga ma xara an ra nti nyaana foofo, ken kunwa lenmunun nan xara.

A ga daga Tomiya ken ni; Gaawo debi xoore yogo ya, a digaamu sere murutinto beeni ga no, i ga ny’i ga muruti a t’i n seberi na tuguti gajanwe, nafa nt’a yi, i ke da i woyi muuma nya gajanwen xaranwa i wa tu kee be ga gajanwe noxo nwa, I n seberi sere be, fi be gan linw’an da li a kon’in da, gelli a raaga  nyaana o na deberi, ken ya faso gajanwe, na tuguti gajanwe ni jamaane toqo falle ya.

Ken ga na dangi: a digaamu Legine do Maali xa xibaaren wa, a t’i na mulla ya jamaanu ku filli gan katti i kittu kinni me yi moxo be, Legine minisitiri n xa nyi a gari terende yi Maali, a digaamu moxo siri jamaanu ku filli naxan xibaare kanma.

In ga kattu ku beeni faamu Maali jamaanen xibaarun wa kun ya faayi ku, xa nawaari harina sooninkara wurugi!

xaranlenma: Denba Sumaare Laani moodi Mali

http://fr.360. yahoo.com/ sumaarenkunda

www.myspace. com/lanimodi

Share.

About Author

Comments are closed.