Kuume do Boore: conte du pigeon et du tisserin

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kuume do Boore.
Kuume do Boore ya ni,
I daga yige. I ga duguta ,
Kuume ti Boore dangha
I nan daga mini gedu.
Boore ti in daga mini xaaru.
Xa Kuume ma duηe,
A ti ma I gan’ daga mini gedu.
Boore ken da wara a xalle.
I daga mini gedu.
Boore fina yan yanqqa,
a mini ma a ga fakka.
A kanpi segene.
Kuume xa bonte yanqqana
a mini ma a xa ga fakka.
A ti i wa segene.
A kanpi taa fana,
a kori bakka,
a kanpi ta fillande,
a konto bakka.
Ta sikkande,
a xenu geden noxo.
Kuume do ken
ga me ya tanni,
ñoηanon li geden xanne.
Boore ken kanpi a daga.
I da kuume bagandi, I da raga,
i wa teηene kaani.
Boore sukke do i batte,
a ti: « Inke di
ke ko kuume da,
daηululundala!
Xana liηe Kuume da,
danηululundala!
in ti on daga xaaru
daηululundala!
Kuume ti ma gedun ya
daηulundala! »

Kuume ti:
« Hunn… Kuume
ken kutun bogu mene
! »

Ñoηaanon da Boore xata.
I do Kuume joofe kaani.
Boore daga tufi yitten kanma.
A ti: « Inke di ke ko Kuume da
daηulundala!
Xana liηe kuume
da daηulundala!
In ti on daga xaaru
daηulundala!
Kuume ti ma gedun
ña danghulundala! »

Kuume ti : »Hunn…
Kuume ken kutun bogu mene!
« .
I yille Boore xatana.
I da Kuume keri,
na a soronden joppa .
Boore ri sigi
yitten kanma xadi
a ti: « Inke di
ke ko Kuume da ,
daηulundala!
xana liηe Kuume da,
daηulundala!
in ti on daga xaaru
daηulundala!
Kuume ti ma gedun
ña daηulundala! »

Kuume di jaabi : »Hunn…
Kuume ken

kutun bogu mene!
I da Boore xata ,
a kanpi a daga.
I ga duguta soreyen
ηa birenbe,
Boore ri xadi a ti:
A ti: « Inke di ke ko Kuume da
daηulundala!
Xana liηe kuume
da daηulundala!
In ti on daga xaaru
daηulundala!
Kuume ti ma gedun
ña danghulundala! »

Kuume ti « Hunn…
Kuume ken kutun bogu mene!
 »
I sage Boore xatana.
Ken falle, I da
mukken xiri yigeye.
Mukken ti i ke fogu ,
yigande do sefe!
I yige. I ga duguta,
I daga xottun sedi.
Boore daga sigi
xottun kanma.
A ti: « Inke di ke ko Kuume da
daηulundala!
Xana liηe kuume
da daηulundala!
In ti on daga xaaru
daηulundala!
Kuume ti ma gedun
ña danghulundala
! »
Boore kanpi a daga. 

1 2 3
Share.

About Author

Comments are closed.