Dangumaane Jibiriru: conte de la soif des animaux de la savane

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ke gunbo yaani a toxon ni Jibiriru
Jibiriru ni gunbu fakkaña ; bennun nan saxatu .
Siine yogo kanme ma texe, kawayen ña
Xoolun kaawa, fanη kaawa , ma a ganta ña guufa baane.
Xa guufa ke nan laatu.
Daqqun gada naaburun tooro biren be , I su
Giri i ti i wa telle mini guufa ke ya.
Selinghe fina yan daga ;
xa a ma ketu dangini fonfalle a xiti , daqqun xotoye daηa.
Sugo ri ken falle a xa xiti, wulle ri a xiti.
Naburu baane ma ketu joofene guufa ke ya Jibiriru falle.
Jibiriru ga joofe a mini, ken falle a da i bennun faga ji ya.

A do sereebe ganaa gomu ken na ti :
« An giri mine xa Jibiriru? »
A na ti « in giri fanghen ya , fanxooren ya! »
A na yille tini »Gunbu baanantara jibiriiru !
Kinbakkan benne jibiriru!
Kinxennan benne jibiriru!
Sahelin benne Jibiriru !
Banbuxun benne jibiriru!
Gunbu baanantara Jibiriru ».
A na ken ku ji ya a na mini.

A joηa Wulle ya , a ri Sugo , ken falle a ri Seliηe.
Kuusu dangiyen falle a ri Turunηe ya,
Turuηe ti:  » An giri minne xa Jibiriru?  »
Jibiriru ti: »In giri faηen ya , fanxooren ya!
A ti »Gunbu baantara Jibiriru!
Kinbakkan benne Jibiriru!
Kinxennan benne Jibiriru!
Sahelin benne Jibiriru!
Banbuxun benne Jibiriru!
Gunbu baanantara Jibiriru ! »
Jibiriru da ji kini a yi a mini
A ga duguta a yille telle sigi a kaane xadi a ti :  » An giri minne xa Jibiriru ? »
Jibiriru ti :  » In giri faηen ya , fanxooren ya !  »

Turuηe yille tini : » Gunbu baanantara Jibiriru !
Kinbakkan benne Jibiriru !
Kinxennan benne Jibiriru !
Banbuxun benne Jibiriru !
Sahelin benne Jibiriru !
Gunbu baanantara Jibiriru ! »
Jibiriru yille ji kinni a yi ,a mini .
Turuηe wuru nan yille telle sigi a kaane.
A ti:  » An giri minne xa Jibiriru ? »
Jibiriru di jaabi: » In giri fanghen ya , fanxooren ya!  »
A ti: »Gunbu baanantara Jibiriru!
Kinbakkan benne Jibiriru!
Kinxennan benne Jibiriru!
Sahelin benne Jibiriru !
Banbuxun benne Jibiriru!
Gunbu baanantara Jibiriru! »
Jibiriru di ji kini a yi xadi a mini.

A ga duguta minnen ηa birenbe ,
Jibriru gada i falle koyi a ga janbandi
Turuηe xenu a yi , xa Jibiriru da soli i bennun filli ya
Ma nuxudu foonin su ga bakka.

1 2 3
Share.

About Author

Comments are closed.