Browsing: Niogomera

Histoire de Soninkara el-hadj-omar-tall

Récits du griot Soninké Hamé Dramé: Le crocodile sacré de Hamdallaye, Partie 9

0

A d’i xiri. A d’i tirindi a ma sere kita Baafin Danbele ga fe. Yanxanbaane ke da killen wutu. A ga riini jin raqen ŋa Saare Hamudallayi, kame yaxanbaane wa taaxunu, Maasinankon ya ni. Yahataakin w’i maxa (arataaki). Kun wa dagana taaxu na yulluhan sallen dugu. Kinen ga na bogu jin di, a wa saqa. Wulluhan ga na dangi kiyen ga tewo, a wa yanqana jin di. Maasinankon na daga kaanun di. El hadj Oumar…