Browsing: Bandiougou Soumbounou

Histoire des Forgerons de Barâgo histoire-des-forgerons-barago

Histoire des forgerons de Barâgo (village des forgerons de Wagadou), Partie 2

0

Partie 1 -3-4-5- Ke ni Baaraago xiisan ya, o ga d’a kita Saako Banjugu Sunbunu maxa. Xayamanga, fatanbinun duurun yan ñi no, i duurun yan ñi me da taaxallemaaxun ŋa. Baaraago do Xayamanga, gingen ya ñ’i me naxa, i ga karini me yi. Taaxallemun ya ni.A koota ke be ga yinmankaaxun ŋa Xayamanga, Daadonke Manga ya ni, a ga Sega ma Sellero. I ga ti Sega do Sellero gunbu ñanŋe. Wuyannexe Siise, Wuyansanpannexe Siise, a…

Histoire des Forgerons de Barâgo histoire-des-forgerons-barago

Histoire des forgerons de Barâgo (village des forgerons de Wagadou), Partie 1

0

Partie 2 -3-4-5- Alla ma fo toxo seren da bire a ga da haqilen sugand’a danŋa. Kuudo seren n’i lenki dunan ña du da xunbane kaanataaxaade yi, a nan siri an n’an daarun tu. Ken moxo saanan ya ni, duna xannun muurunden fedden ga d’a ŋanniya na tagadunma ( Saako Banjugu Sunbunu ) taaxundi. Baawo sooninkara danben d’a naamen tangandaanon ga ni sooninkara ñaxamalanun ya, a ken n’o maaba ti masalan lamaanu yi bakka tuwaaxu…