Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème Bandiougou Soumbounou

Posts Tagged ‘Bandiougou Soumbounou’

Histoire des forgerons de Barâgo (village des forgerons de Wagadou), Partie 2

histoire-des-forgerons-barago

Partie 1 –3–4–5– Ke ni Baaraago xiisan ya, o ga d’a kita Saako Banjugu Sunbunu maxa. Xayamanga, fatanbinun duurun yan ñi no, i duurun yan ñi me da taaxallemaaxun ŋa. Baaraago do Xayamanga, gingen ya ñ’i me naxa, i ga karini me yi. Taaxallemun ya ni.A koota ke be ga yinmankaaxun ŋa Xayamanga, Daadonke Manga […]

Histoire des forgerons de Barâgo (village des forgerons de Wagadou), Partie 1

histoire-des-forgerons-barago

Partie 2 –3–4–5– Alla ma fo toxo seren da bire a ga da haqilen sugand’a danŋa. Kuudo seren n’i lenki dunan ña du da xunbane kaanataaxaade yi, a nan siri an n’an daarun tu. Ken moxo saanan ya ni, duna xannun muurunden fedden ga d’a ŋanniya na tagadunma ( Saako Banjugu Sunbunu ) taaxundi. Baawo […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522