Browsing: salatoul fatiha

Histoire de Soninkara griots-soninke

Récits du griot Soninké Hamé Dramé: Joute verbale entre Tidiani et Amadou, Partie 8

0

Tijani ti: I ga ri ke be jamu ya ni. O da kennen ya xata n’a girindi Woyitaala, o ken tanpinten ya ni, gell’a ga yere an n’a kin’in ŋa. Aamadu ti: «A wa yere, xa Alla xoten ni xalifa xoten ni. Dag’an na kitaaben faayi, Alla ga da xalifan xotondi moxo be. N’a raga n’a kin’axa yi, Alla kille fe. In ra nt’a yi. Axa g’a mulla an salli ya in n’a sallindi. Axa…

Histoire de Soninkara Doucoure de Gory au Diafounou

Récits du griot Soninké Hamé Dramé: Le siège de Woyitala, Part 3

0

«O ku ga ñi Fuuta, o na kollangan ya soxono, o na mangañen r’a yi, a na siro a nda moyi o n’a fata, o yaqun n’a ña futon ŋa o n’a yiga. An n’a faayi toxo ke be Alla ga d’a xalif’an ŋa, gell’a ga d’a boos’an ŋa o na saage dagana gelli sere ga m’o ku teenun soxo Fuuta. Yaala sere ra wa gilli Fuuta nan daga hiiji kinbakkan ŋa tañeru, an na…