Browsing: Tidiani

Histoire de Soninkara griots-soninke

Récits du griot Soninké Hamé Dramé: Joute verbale entre Tidiani et Amadou, Partie 8

0

Tijani ti: I ga ri ke be jamu ya ni. O da kennen ya xata n’a girindi Woyitaala, o ken tanpinten ya ni, gell’a ga yere an n’a kin’in ŋa. Aamadu ti: «A wa yere, xa Alla xoten ni xalifa xoten ni. Dag’an na kitaaben faayi, Alla ga da xalifan xotondi moxo be. N’a raga n’a kin’axa yi, Alla kille fe. In ra nt’a yi. Axa g’a mulla an salli ya in n’a sallindi. Axa…

Tradion orale Soninké el-hadj-omar-tall

Récits du griot Soninké Hamé Dramé: Bafi Dembélé et Tidiani devant Hamdallahi, Partie 6

0

Siixu ri yanqa Jaafarabe. Wujunu ku tanmi do fillon taaxuranin sikki, a ti i yanqa fanŋe ŋa i n yanqi. I beesu yanqi. A ti i na sallijin katu. Be su da sallijin katu. A ti i na «arakannu» filli salli. Be su da «arakannu» filli salli. A ti: I beesun sox’i kittitayen kanma, an n’an yinmun koyi fankitten ŋa, an n’an jon koyi kinbakkan ŋa, an nan wuyi xenxene. Yillen ga na kare, an…