Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème Touroungoumbé

Posts Tagged ‘Touroungoumbé’

Histoire des forgerons de Barâgo (village des forgerons de Wagadou), Partie 2

histoire-des-forgerons-barago

Partie 1 –3–4–5– Ke ni Baaraago xiisan ya, o ga d’a kita Saako Banjugu Sunbunu maxa. Xayamanga, fatanbinun duurun yan ñi no, i duurun yan ñi me da taaxallemaaxun ŋa. Baaraago do Xayamanga, gingen ya ñ’i me naxa, i ga karini me yi. Taaxallemun ya ni.A koota ke be ga yinmankaaxun ŋa Xayamanga, Daadonke Manga […]

Histoire des forgerons de Barâgo (village des forgerons de Wagadou), Partie 1

histoire-des-forgerons-barago

Partie 2 –3–4–5– Alla ma fo toxo seren da bire a ga da haqilen sugand’a danŋa. Kuudo seren n’i lenki dunan ña du da xunbane kaanataaxaade yi, a nan siri an n’an daarun tu. Ken moxo saanan ya ni, duna xannun muurunden fedden ga d’a ŋanniya na tagadunma ( Saako Banjugu Sunbunu ) taaxundi. Baawo […]

Villes et villages Soninké du Mali: province du KINGUI

Province de KINGUI Villages Fondé par: Province Bana   KINGUI Bassakha   KINGUI Couroukéri   KINGUI Diaara   KINGUI Dithié   KINGUI Diéguibé (Diabigué)   KINGUI Gogui   KINGUI Diandjoumé   KINGUI Kéréyi   KINGUI Labidy   KINGUI Méné Méné   KINGUI Méné Midiou   KINGUI Niami   KINGUI

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522