Poème de la Famille BATHILY (Par Coolmiss Bathily)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wagadu ga kare yaa ni à ga daga suala taaxudi.

Ferogo ga giri suala ferogo daga taaxu banaba

Ferogo ga giri banaba i ri taaxu kenu

ferogo ga yille gilli kenu i ri dabarinu taaxudi

ké biré gajaaga yirigeyu ya i tini yaa na a wutu kenu katta

kenu fai xay ki yé bakka

leki ga fe ganni ga na ni

ku ku ni marafa baane yaa

tibabu ga marfa katta niine ke

na wutu yere ma kénu

ke mpalle yaa ni i ga ri giri no ya

i ga ri tiyabu taaxudi

tiyabu fana na ke yo gucube do tafsirga naxa

tiyabu fillàdi ke li na tiyabu do bakeli naxà kaajo

i ri dàgi i daga sàba uri yeero na

saba uri karé a ri tiyabu taaxudi

xa kiye ga na bogu kuna waajibu naa ni a xenne yaa

a ga maxa ni kiye ga na bogu ga xenne

gafici sere nta bacili sooxini niine ke

buna yimme ra ya ma ni bacili bagadini jamaane ke

à ga da a wari o ga xa fi koono

fi xase naa ni

i be nda sere titidi fi xaso na

a na fi xaso naa koono

fi kuruba ke ni ku be ga ri leki

soro cu da ke nari

ku be ga birene

taqe su ga sere maxa niine ke

bacili naa da kini à na

ke naa ni o bulla jona duna sefe su i

o na jona à mpana i

bawo na a wutu gilli kenu na daga a taaxu gàde à naa ni

muke kuna a rawo junono i jaatigi yaa sèbe

bawo kuye ke na allah yaa maxa

o da ku ko yaa ma fi sakuto na tuyi

bawo dimmu ga na lino baane

sere wo sere walla fi yaa koota

a na ni ke mpati fi gume

fi gume dura tagate naa ni

fi gume dura tuyite naa ni

xa xirisu ga na ri i su wo dagini

a na toxo allah tukaxu

fi yaa tuyini yimme a wo naana saamori

a da wutu gilli kiye bakka noqu be o ga a tu

ma noqu be o ga nta a tu

soro cu ni birene a horoma do a barake na

allah ga da a xa xalle dagidi a dagi

siixu umaru a da a wutu gilli jaagli ke ma bajagara

allah ga da xa xalle dagidi a xa dagi

yo o ti o na ku safo yaa minidi xa i

xa na i faamu

salli allah mahammadu

par Samba Dyaaré Dramé de . La légende est récitée avec un accompagnement musical tiré de l’hymne ou air des (Bacilini niime)

Share.

About Author

Comments are closed.