Poème: Baaba WAGE Jakkindi Suuge

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wagee…Baabaa Wagee,Wagee jaaxa wuru

O ku ti Baabaa daa Wagee…
Soninkara ti Baabaa daa Wagee…
A bonccoηun yinme ti Baabaa daa Wagee…
Wagaaxun yinmen jaaten ti Baabaa daaWagee…

Wagee… Baaba Wagee,Wagee sunku kabi kamaa…

Baaba xaraa jaabi Baabaa daa Wagee…
Hooron lenmun saana ti Baabaa daa Wagee…
Soninkon moodi xooron jaabi Baabaa daa Wagee…

Wagee… Baaba Wagee,kooni sunku kabi laaxa baane…

Garankken daa giri Baabaa Wage…
Tagen de taaxu Baabaa Wagee…
Ñaxamala su ti Baabaa Wagee…
Geeserun da ñiimen timii Baabaa Wagee…
Maangun xooron gangundi Baaba Wagee…
Sakkun segundi xanne xaati Baabaa Wagee…
Xañaaga xañaana xooron ti Baabaa Wagee…

Wagee… Baaba Wagee,waagaaxun taa xobeenee…

Tunkka lenmun ti bisimilla Baabaa Wagee…
Hankamanun do kiiti kutaanon duηe Baabaa Wagee…
Haari xooroban jarinton xaaye Baabaa Wagee…
Ñexee gaa haηe noxon di Baabaa Wagee…
Ñexeen da misellen sawu len yaxare Baabaa Wagee…

Wagee…Baabaa Wagee, Arna hinne an wa…

Kaman kuye do haadamaa kuye Baabaa Wagee…
O ku waa an suugunu maa buutun ga timii Baabaa Wagee… Soninkara wa an wunu abadaa Baabaa Wagee…

Wagee…Baabaa Wagee,na alijanna ña taxxee…

WAGE Abdulaayi Muhamadu.

Au fur et à mesure, on mettrons en ligne sur ce site les poèmes transcrits de la tradition orale mais aussi les poèmes composés par d’autres personnes pour le « Soninkaxu ». Ce poème sera traduit en français très bientôt.

Share.

About Author

Comments are closed.