Browsing: Diafounanké

Histoire des Doucouré de Gory Doucoure de Gory au Diafounou

Histoire de Gory: le Diafounou récupère ses enfants refugiés au Kaniaga après le siège de Gory, Partie 18

0

Xaɲaaga tunkanyugon ti, a ti: “Mansa Anmedi, guja be ga an feqen wure,” a ti, “a soxundi; wallaahi, n kuna ti Alla yi, xunbane, danŋen ga na kati Jaafunanken leminen ga sere su maxa i kan di, an ga ma ri a sigindi a faabanu ya, n na ken ka xooro. An ga na an renmen ta gillen ko, a ta deppen xa ko, Waayeli koota kamo sikki yugo ya faayi saqa Jaafunu da no…

Histoire des Doucouré de Gory Histoire-de-Gory-samba-doucoure

Histoire des Doucouré de Gory, le siège de Gory par Amadou Tall, fils de El Hadj Omar, Partie 15

0

” I ti: “Iyo o da a mugu.” I ti: “Duna sikke bita manime ni ke yi?” A ti: “A sikken bita sikkan ya ni.” i ti: “Bito sikki?” A ti” “Yobo: Alla da duna taganden joppa alahaadin ya, tenenŋe, axa da in tirindi taratan ya yi; duna sikken bita sikkan ya ni.” I ti: “Duna fo wo fo ga a di mani n misa a su ya?”” A ti: “Tiiden ya n misa a…

Histoire des Doucouré de Gory Histoire de Gory et du Diafounou

Histoire de Gory, les liens entre Diafounou, Soroma, Kaniaga et Guidimakha, Partie 11

0

Ken dangiyen falle o da laada ro me naxa, laada be ga nta gurujene abada, sunpun ga solini ti a yi: ɲaxanna, ma ɲaxantanmise, ɲaxan ya ni de (yinsiyinde, ma royugu, ma fallande). Tanmise be nda kara Soroma ma na be nda kara, Jaafunanke ga no, falle ta a do xoqe, Jaafunanken ya fo ni. Fo be xa ga na kara Jaafunu a ga ɲa Soromanke jon di, kaane ta a do saxabanŋe, Soromanken ya…