Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème écrivains Sonink

Posts Tagged ‘écrivains Sonink’

Histoire des Doucouré de Gory, village Soninké du Diafounou, Partie 5

Doucoure de Gory au Diafounou

Gori taaxe, kamo seegi tansege a do siina seegundin ya ni yirigi ya (888 siine). Xa o da janmunu ɲeeri ɲi ɲiiɲe ke yi, kun da o saama ti tanɲeere siine: Kebe Tama Giden yan da o saama ɲiiɲe ke yi; Silla Jaxaame, i da o saama ɲiiɲe ke yi; Tuure Jaraha, a da o […]

Histoire des Doucouré de Gory, village Soninké du Diafounou, Partie 4

Gory-Gori-Diafounou

A da Xaɲaaganka yaxare yaxi, a da Wakkari Soxona saara. A da siranyaxare yaxi, a da Tamasa Juma saara. A da Tanbaxaaranka yaxare yaxi, a da Kande Wuri saara. A da Tanahayaxare yaxi, a da Fuseeni Janga saara. Renyugun naxati tinme, baane su do i fune nta saaxe yi. A ti fodiye faayindaano, a ti: […]

Histoire de Gory, village Soninké du Diafounou, Partie 3

Histoire de Gory et du Diafounou

Tamaaro na Gori taaxundi a do a kallen naxa, tankarage a do xaaxu filli. Tere Yaate taaxu a batten di tanjikke a do xaaxu seegi, i filli kafu tankabe siine. Ka su ga Gori lenki, Yaxarinfede Jaaba Bugari da kun ya batu. Yaxarinfede Jaaba Bugari dangiyen falle ka su ga Gori, kaanu dantanto ga fe, […]

Histoire de Gory, village Soninké du Diafounou, Partie 2

Gory-Gori-Diafounou

Gori taaxumoxo, Tamaaro Dukkure ɲi taaxunu Xuura Xase ya, a giri ti i wa telle taaxuramuuri. A ga ri Tanbaxaara, Tere Masire ti: “O n daga, n nta a mulla an ga taaxunu noqu n ga nta noqu be tu.” A do Tere Masire kira terene. I ga ri Maxanna gide ke ne, fongotten da […]

Histoire de Gori (Gory), village Soninké du Diafounou, Introduction

Gory-Gori-Diafounou

Ro Raqe Leminun do xirisun ga ma taaxu nan masala, i nta faamuye kitta. Xirisun tuwaaxun ga ma safe, i ga na daga soxu koota be i do i tuwaaxu ke xa telle ya. Sere su ga a di, an nan xawa an du tuunu, na an danben tu, ken ya saabuda ni o ga […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522