SOONINKON WAALE [ coupe du Soninké en Egypte]

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

SOONINKON MAARIDEN KAFO SUURIYA

1

Xaliilu Kaba

2

Adama Fofana

3

Mahanmadu Kebe

4

Idrisa Daraame

5

Umaru Jaani

6

Abubakari Jaawara

7

Laaji Saaxo

8

Umaru Tuure

9

Maasire So

10

Abdulayi Jaaguraga

11

12

Abdurahamaani Yaatera

13

Bakari Sisoxo

14

Saadi Kaba

15

Suleyimaani Koyita

16

Bakari Yatabare

17

Tunkara (Site)

18

Yuusufu Tunkara

19

Roxiyatu Tunkara

20

Aisatu Daraame

 

SOONINKON MAARINDEN KAFO MADIINA

1

Mahnamadu Nimaga

2

Abdulayi Sumaare

3

Anasi Nimaga

4

Abubakari Silla

5

Tijaani Silla

6

Mustafa Tarawore

7

Idrisa Koreera

8

Bamusa Sumaare

9

Laaji Tireera

10

Siixina Yatabare

11

Siidi Saawaane

12

Miikaayili Siise

13

Umaru Sisoxo

14

Musa Yatabare

15

Ishaaq Sidibe

16

Jaafara Daraame

17

Mahanmadu Kamara

18

Suleyimaani Tunkara

19

Jamiila Daraame

20

Mariyamu Jaabi

[A.P.S] FRANCE

1

Mahanmadu Kanute

2

Jibi Jallo

3

Ibrahim Sumaare

4

Ali Kaba

5

Abdulwahab Daraame

6

Sanba Fofana

7

Foodiye Koreera

8

Mahanmadu Wage F.

9

Mahanmadu Sanba Daraame

10

Abdalla Daraame

11

Ibrahim Siise

12

Usmaani Daraame

13

Ibrahim Silla

14

Bangali Silla

15

Yaaxuba Gakku

16

Mahanmadu Dukure

17

Mahanmadu Bunne

18

Mariyamu Saaxo INA

19

Haawa Silla

20

Haaruna NJaayi

 

SUNPU DO XATI

1

Abbaasi Sumaare

2

Musa Siise

3

Abdulajiiji Nimaga

4

Sanba Tanjigoora

5

Bangali Tunkara

6

Mañaame Danbele

7

Laasana Daraame

8

Mahanmadu Suxuna

9

Mahanmadu Sumaare

10

Mahanmadu Basiru Baccili

11

Musa Tunkara

12

Abdulxaadiri Daraame

13

Abubakari Nimaga

14

Mahamadu laamini Magasa

15

Mahmuudu Tanbadu

16

Basiiru Tireera

17

Bakari Daraame

18

Abdalla Jaawara

19

Mooni Jonbeera

20

Aisa Silla

SOONINKON MAARINDEN KAFO MISIRA

1

Mahanmadu Wage

2

Maaju Fofana

3

Sanbu Silla

4

Yuusufu Sumaare

5

Mahanmadu Siibi

6

Abduxaadiri Tanjigoora

7

Denba Samasa

8

Basiiru Tarawore

9

Jibirilu Gakku

10

Moodi Silla

11

Xaliilu Jonbeera

12

Yaamadu kebe

13

Abdulayi Jaawara

14

Mahanmadu Gasanma

15

Mahanmadu Laamini Magasuba

16

Mahanmadu Kulibali

17

Xaliilu Bunne

18

Aminata Silla

19

Jeyinabu Kamara

20

Bakari Sumaare

 

MADIKAAMAN MUSUNDO

1

Ismayila Tuure

2

Abdalla Siise

3

Bakari Silla

4

Haaruna Daraame

5

Usmaani Jaawara

6

Ibrahim Silla (Tugunne)

7

Jeyidi Saaxo

8

Mahmuudu Daraame

9

Suleyimaani Hayidara

10

Abdulayi Daraame

11

Denba Hayidara

12

Buubu Gasanma

13

Bakari Tunkara

14

Abdulxaadiri Magasuba

15

Usmaani wage

16

Sumana Tanbadu

17

Mahanmadu Maarega (Alex)

18

Abdrahamaani Kante

19

Daado Sumaare

20

Faatima Tunkara

 

 

Coupe-soninke

Coupe-soninke

 

Jama A

Jama B

1- Madi-kaaman Musundo

2- S.M.K. Madiina

3- A.P.S

1- S.M.K. Misira

2- SUNPU DO XATI

3- S.M.K. SUURIYA

 

Sangen joppe koota Xasu: 06 / 23 / 2008, bire: mexen 05:00 Nelle.

 

 

BIRE

 

Xasu: 06/23/2008 tenenŋen koota

1) Madi-kaama # S.M.K. Madiina

2) S.M.K. Misira # Sunpu do Xati

Xasu: 06/24/2008 taraatan koota

1) A.P.S # Madi-kaama

2) S.M.K. Suuriya # S.M.K. Misira

Xasu: 06/25/2008 araaban koota

1) A.P.S # S.M.K. Madiina

2) S.M.K. Suuriya # Sunpu do Xati

Xasu: 06/26/2008 alaxamisan koota

1) A 1 # B 2

2) B 1 # A 2

Xasu: 06/27/2008 juman koota

1) Sigira Sikkandi

2) LAGARE

 

Korosinde:

  • Samgen wa ñaana: AINU SAMS SANGA BERA
  • Sange su ni: 40 saqa.

 

 

Sangen wa joppene:

 

Sanga fana

Mexen 05:00  ==  05:20

Mexen 05:30  ==  05:50

Sanga fillandi

Mexen 06:00  ==  06:20

Mexen 06:30  ==  06:50

 

 

O natyen wa fi dantanto kanma:

1- Kiitaanan digan xannun batuye.

2- Me korosinde sangen noxo.

3- Me kayinden nan maxa ñanŋi.

4- Na du tanga gajanŋen ŋa.

5- Sangen nan ña me daronde, sange do soye noxo.

6- N’a muuru xadi beesun tewe sangu ku yi.

 

Hari n’o muuri fon kin’o yi sange ke di!!!

 

Kuuñinde do maamande wa katta xa su yi, gelli.

Posté   le 20 Jun 2008   par   Madibiramu
par   Demba soumaré   @   26 Jun 2008 01:10 pm
Xa do sooninkaxu xa do dudan golle, sooninkara harin’a wurugi,n’o muurifon kini o yi,sooninkara ga du mulla moxo be harina a nya,saasa foofo ga xooda katte ke noxo,o yi mulla sappani ku su n’a wuttu na tuguti,sappani ku i sun baana,xa nke ni mulla madikaaman musunda nya n’a wuttu,nke ni bandeeri nwuttu i ya da, xa sooninkara, foofo ya ga n’a wuttu,a siren ni

 

Share.

About Author

Comments are closed.