Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème siège de Gory

Posts Tagged ‘siège de Gory’

Histoire de Gory: le Diafounou récupère ses enfants refugiés au Kaniaga après le siège de Gory, Partie 18

Doucoure de Gory au Diafounou

Xaɲaaga tunkanyugon ti, a ti: “Mansa Anmedi, guja be ga an feqen wure,” a ti, “a soxundi; wallaahi, n kuna ti Alla yi, xunbane, danŋen ga na kati Jaafunanken leminen ga sere su maxa i kan di, an ga ma ri a sigindi a faabanu ya, n na ken ka xooro. An ga na an […]

Histoire de Gory: Le siège de Gory, la bataille de Tambakara et de Wayel au Kaniaga, Partie 17

Histoire de Gory et du Diafounou

O ku ma axa kari, axa xaaxantaaxun yan da axa kari, Laamudo Julube gan ti o ku ya da, Jaafunu, xa da o ku kure o wa telle Xaɲaaga raqen raga, o na ti xusi a joppa o ku yi. A gan da o ku ya xiri ti i wa telle Xaɲaaga raqen raga o […]

Histoire de Gory, la reconstrution de Gory et l’assemblée de Kirané au Kaniaga, Partie 16

Bataille de Gory

A ga jigidunkuti a ti i wa telle, yogo bogu Gori noxon ya yi na a ko a da ti araaba ke, Gori wa bakka; a taaxu. I da me kita araaban ŋa, alaxanmisan wuro, mesellen ga na yere Gori bedde su yi, an na a ŋalla ya baxasin ga da deben xurandi. I da […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522