Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème Silamakan

Posts Tagged ‘Silamakan’

Histoire de Gory: Le siège de Gory, la bataille de Tambakara et de Wayel au Kaniaga, Partie 17

Histoire de Gory et du Diafounou

O ku ma axa kari, axa xaaxantaaxun yan da axa kari, Laamudo Julube gan ti o ku ya da, Jaafunu, xa da o ku kure o wa telle Xaɲaaga raqen raga, o na ti xusi a joppa o ku yi. A gan da o ku ya xiri ti i wa telle Xaɲaaga raqen raga o […]

Histoire de Gory, la reconstrution de Gory et l’assemblée de Kirané au Kaniaga, Partie 16

Bataille de Gory

A ga jigidunkuti a ti i wa telle, yogo bogu Gori noxon ya yi na a ko a da ti araaba ke, Gori wa bakka; a taaxu. I da me kita araaban ŋa, alaxanmisan wuro, mesellen ga na yere Gori bedde su yi, an na a ŋalla ya baxasin ga da deben xurandi. I da […]

Histoire des Doucouré de Gory, le siège de Gory par Amadou Tall, fils de El Hadj Omar, Partie 15

Histoire-de-Gory-samba-doucoure

” I ti: “Iyo o da a mugu.” I ti: “Duna sikke bita manime ni ke yi?” A ti: “A sikken bita sikkan ya ni.” i ti: “Bito sikki?” A ti” “Yobo: Alla da duna taganden joppa alahaadin ya, tenenŋe, axa da in tirindi taratan ya yi; duna sikken bita sikkan ya ni.” I ti: […]

Histoire de Gory,la prise de Kingui par les Diawara au détriment des Niakaté, Partie 14

kingui-guidime-soroma

Kun bito sikki, koota su i na kanjanbare ke sorono a da ya, leminen saha. A ti Daaman Gille da, a ti: “Ayiwa an jonkon ni mani?” A ti: “N xa ma tappe tafu, n ma tufa dabari, jonko nta a yi.” A ti: “Kanjanbare ke, sere yan da a kari gunnen di.” A ti: […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522