Browsing: Tandja

Histoire des Doucouré de Gory diaguily-gory-Diabira

Histoire des Doucouré de Gory: l’origine des familles Tandja du Diafounou, Partie 20

0

Jaafunu su xa ga na me ɲi Gidimaxa, Dukkuren ya fo ni xoqe; Dukkure ga nta no janmunu ku kuttun ga na me ɲi, fo be gan xasa, ken ya fo ni, xa Dukkuren ya fo ni. Gidimaxa demu gajanŋa do xoqen ŋa ma i ga soro sikki girindini Jaageli nan ti i n ri tirindindi Gori. Debigumun da in xiri nan ti ku giri Gidimaxa do xoqen ya sabaabun ŋa:  Dukkureyaxare yogo ya na…