Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème El hadj Oumar Tall

Posts Tagged ‘El hadj Oumar Tall’

Kingui: histoire de Biranté Karounga Diawara

birante-karounga-diawara

C’est la femme de Biranté Karounga qui l’a vendu à ses ennemis (El Hadj Oumar Tall et son armée). Quand El Hadj Oumar Tall a conquis Nioro, Biranté Karounga Diawara s’est converti de son plein gré à l’islam. il est venu avec 1200 cavaliers issus de Diabigué dans le Kingui. El Hadj Oumar Tall était […]

Hamé Dramé: L’Histoire d’El Hadj Oumar Tall selon la Tradition Orale Soninké, Part 1

Hame-Drame-histoire-el-hadj-oumar-tall-th

RoraqeAlla ma fo toxo seren da bire a ga da haqilen sugand’a danŋa. Kuudo seren n’i lenki dunan ña du da xunbene kaanataaxaade yi, a nan siri an n’an daarun tu. Ken moxo saanan nan ya ni, duna xannun muurunden fedden ga d’a ŋanniya na Jaarunmoodina, Hanme Daraame terinka. Baawo sooninkara danben d’a naamen tangandaanon […]

Histoire des Doucouré de Gory, Guidimé et la prière de El hadj Omar, Partie 8

Diafounanko

A da Gidinme xiri, a koboncinden ga gemu sere be yi, a gemu Yaari Tunkara ya yi, jaaren ya ni. E! a ti: “Ke ken ni Yaari ya fedde.” A ti saasa, “N do Gidinme wa telle, n wa dagana i taaxundi Fuuta, jamaane be gan xawa Jaafunu fankanjan di, ken feti Gidinme.” Ayiwa Jaafunu […]

Histoire des Doucouré de Gory, la destruction de Yélimané, Partie 7

Histoire de Gory

Ayiwa, Haruuna Njaayi kisima ti a da, a ti: “N ke wa an tu de, xa n ke ma an tirindi ken ŋa de.” Jaman ga sanqi bire be, a da a xiri a do a daga fonkaaran ŋa, a ti: “An ga ti an wa in tu, an da tonŋu ko, an da in […]

Histoire des Doucouré de Gory, la venue de El Hadj Oumar Tall, Partie 6

Histoire de Gory

Ɲiiɲen wa Dukkuren maxa, Jaafunu su ɲiiɲen wa a maxa ma Siixumaru ga riini. Jaafunu ken ɲimini Dukkuren ya yi ta. Siixumaru ga ri, a ri sigi fodiye Madimaaro xabura ke yi, a da a juura. Siixu Xujeyi faaba ti, a ti: “Woli faayi xinxennan xa di de,” a ma a jaabi. A ti: “Woli […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522