Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème Guidime » Page 2

Posts Tagged ‘Guidime’

Histoire des Doucouré de Gory, le siège de Gory par Amadou Tall, fils de El Hadj Omar, Partie 15

Histoire-de-Gory-samba-doucoure

” I ti: “Iyo o da a mugu.” I ti: “Duna sikke bita manime ni ke yi?” A ti: “A sikken bita sikkan ya ni.” i ti: “Bito sikki?” A ti” “Yobo: Alla da duna taganden joppa alahaadin ya, tenenŋe, axa da in tirindi taratan ya yi; duna sikken bita sikkan ya ni.” I ti: […]

Histoire de Gory,la prise de Kingui par les Diawara au détriment des Niakaté, Partie 14

kingui-guidime-soroma

Kun bito sikki, koota su i na kanjanbare ke sorono a da ya, leminen saha. A ti Daaman Gille da, a ti: “Ayiwa an jonkon ni mani?” A ti: “N xa ma tappe tafu, n ma tufa dabari, jonko nta a yi.” A ti: “Kanjanbare ke, sere yan da a kari gunnen di.” A ti: […]

Histoire de Gory: Diouma Niakaté Daman Guilé Diawara à Troungoumbé, Partie 13

Gory-Gori-Diafounou

Baanan sallen koota, tunkanyugo ke renme, a nda giri, a na i bunnun sedi teyen di, a na yogo xenundi; a na bunnun sedi noogen di, a na yogo xenundi, i na dinmun timi, i na ti dinmun liŋo saasa ya, ken da a ɲi a da soro filli xenundi. A koota, sallen koota tunkanyugo […]

Histoire de Gory, Daman Guilé Diawara, les Koïta de Soro et Troungoumbé, Partie 12

Histoire-de-Gory-samba-doucoure

Gidinme, Ɲaxatenun ya ni, Kingi muuman maranten ɲi i ya yi. Daaman Gille Jaawara giri Mande a ri yanqa Sooro, Maamudu Koyita ya na Sooro yinmankaaxun di. A ga yanqa Sooro, Maamudu Koyita yaqen ɲa, a ga na saare ta su, yaxare ya ni. Soron da a ko a danŋa ti: “An ga da yaxare […]

Histoire des Doucouré de Gory, secours de l’armée de Soroma, Partie 9

sanglier

Ken ga da i tubogu, i ti an nan saage a xalana. Siigumen ra wa terene Jaafunu, bundanŋen ya na yaxarun kitten di i ga leppan katta; ken bire xalan ma bange. Ken ga da i tubogu, Jaafunu da me fuula, i ti: “Xa ri o n daga Soroma a na kure kini o yi […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522