Vous êtes ici : Portail Soninkara » Histoire Soninké » Histoire des Doucouré de Gory » Page 3

Archive for the ‘Histoire des Doucouré de Gory’ Category

Histoire de Gory, Daman Guilé Diawara, les Koïta de Soro et Troungoumbé, Partie 12

Histoire-de-Gory-samba-doucoure

Gidinme, Ɲaxatenun ya ni, Kingi muuman maranten ɲi i ya yi. Daaman Gille Jaawara giri Mande a ri yanqa Sooro, Maamudu Koyita ya na Sooro yinmankaaxun di. A ga yanqa Sooro, Maamudu Koyita yaqen ɲa, a ga na saare ta su, yaxare ya ni. Soron da a ko a danŋa ti: “An ga da yaxare […]

Histoire de Gory, les liens entre Diafounou, Soroma, Kaniaga et Guidimakha, Partie 11

Histoire de Gory et du Diafounou

Ken dangiyen falle o da laada ro me naxa, laada be ga nta gurujene abada, sunpun ga solini ti a yi: ɲaxanna, ma ɲaxantanmise, ɲaxan ya ni de (yinsiyinde, ma royugu, ma fallande). Tanmise be nda kara Soroma ma na be nda kara, Jaafunanke ga no, falle ta a do xoqe, Jaafunanken ya fo ni. […]

Histoire de Diafounou: La battaille de Raman et le serment entre Diafounou et Soroma, Partie 10

Histoire de Gory et du Diafounou

Axa ga na in do botoxan ŋari tanni, axa n xenu i ya. Axa ga ma in do botoxan ŋari, i ga na in kari killen di, xa maxa xenu i ya de!” Minan Kollo Dogoso, a ga yillankuppe kagandaaren di, a ɲa faringije yi. Ken bire tillise wa tontene Tunkangaawa, Yaaginne kafallen ŋa, a […]

Histoire des Doucouré de Gory, secours de l’armée de Soroma, Partie 9

sanglier

Ken ga da i tubogu, i ti an nan saage a xalana. Siigumen ra wa terene Jaafunu, bundanŋen ya na yaxarun kitten di i ga leppan katta; ken bire xalan ma bange. Ken ga da i tubogu, Jaafunu da me fuula, i ti: “Xa ri o n daga Soroma a na kure kini o yi […]

Histoire des Doucouré de Gory, Guidimé et la prière de El hadj Omar, Partie 8

Diafounanko

A da Gidinme xiri, a koboncinden ga gemu sere be yi, a gemu Yaari Tunkara ya yi, jaaren ya ni. E! a ti: “Ke ken ni Yaari ya fedde.” A ti saasa, “N do Gidinme wa telle, n wa dagana i taaxundi Fuuta, jamaane be gan xawa Jaafunu fankanjan di, ken feti Gidinme.” Ayiwa Jaafunu […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522