Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème Soninké de Soroma

Posts Tagged ‘Soninké de Soroma’

Histoire de Gory: Le siège de Gory, la bataille de Tambakara et de Wayel au Kaniaga, Partie 17

Histoire de Gory et du Diafounou

O ku ma axa kari, axa xaaxantaaxun yan da axa kari, Laamudo Julube gan ti o ku ya da, Jaafunu, xa da o ku kure o wa telle Xaɲaaga raqen raga, o na ti xusi a joppa o ku yi. A gan da o ku ya xiri ti i wa telle Xaɲaaga raqen raga o […]

Histoire de Diafounou: La battaille de Raman et le serment entre Diafounou et Soroma, Partie 10

Histoire de Gory et du Diafounou

Axa ga na in do botoxan ŋari tanni, axa n xenu i ya. Axa ga ma in do botoxan ŋari, i ga na in kari killen di, xa maxa xenu i ya de!” Minan Kollo Dogoso, a ga yillankuppe kagandaaren di, a ɲa faringije yi. Ken bire tillise wa tontene Tunkangaawa, Yaaginne kafallen ŋa, a […]

Histoire des Doucouré de Gory, secours de l’armée de Soroma, Partie 9

sanglier

Ken ga da i tubogu, i ti an nan saage a xalana. Siigumen ra wa terene Jaafunu, bundanŋen ya na yaxarun kitten di i ga leppan katta; ken bire xalan ma bange. Ken ga da i tubogu, Jaafunu da me fuula, i ti: “Xa ri o n daga Soroma a na kure kini o yi […]

Histoire des Doucouré de Gory, Guidimé et la prière de El hadj Omar, Partie 8

Diafounanko

A da Gidinme xiri, a koboncinden ga gemu sere be yi, a gemu Yaari Tunkara ya yi, jaaren ya ni. E! a ti: “Ke ken ni Yaari ya fedde.” A ti saasa, “N do Gidinme wa telle, n wa dagana i taaxundi Fuuta, jamaane be gan xawa Jaafunu fankanjan di, ken feti Gidinme.” Ayiwa Jaafunu […]

Histoire des Doucouré de Gory, la destruction de Yélimané, Partie 7

Histoire de Gory

Ayiwa, Haruuna Njaayi kisima ti a da, a ti: “N ke wa an tu de, xa n ke ma an tirindi ken ŋa de.” Jaman ga sanqi bire be, a da a xiri a do a daga fonkaaran ŋa, a ti: “An ga ti an wa in tu, an da tonŋu ko, an da in […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522