Vous êtes ici : Portail Soninkara » Articles sur le thème Gory » Page 3

Posts Tagged ‘Gory’

Histoire de Gory,la prise de Kingui par les Diawara au détriment des Niakaté, Partie 14

kingui-guidime-soroma

Kun bito sikki, koota su i na kanjanbare ke sorono a da ya, leminen saha. A ti Daaman Gille da, a ti: “Ayiwa an jonkon ni mani?” A ti: “N xa ma tappe tafu, n ma tufa dabari, jonko nta a yi.” A ti: “Kanjanbare ke, sere yan da a kari gunnen di.” A ti: […]

Histoire de Gory: Diouma Niakaté Daman Guilé Diawara à Troungoumbé, Partie 13

Gory-Gori-Diafounou

Baanan sallen koota, tunkanyugo ke renme, a nda giri, a na i bunnun sedi teyen di, a na yogo xenundi; a na bunnun sedi noogen di, a na yogo xenundi, i na dinmun timi, i na ti dinmun liŋo saasa ya, ken da a ɲi a da soro filli xenundi. A koota, sallen koota tunkanyugo […]

Histoire de Gory, Daman Guilé Diawara, les Koïta de Soro et Troungoumbé, Partie 12

Histoire-de-Gory-samba-doucoure

Gidinme, Ɲaxatenun ya ni, Kingi muuman maranten ɲi i ya yi. Daaman Gille Jaawara giri Mande a ri yanqa Sooro, Maamudu Koyita ya na Sooro yinmankaaxun di. A ga yanqa Sooro, Maamudu Koyita yaqen ɲa, a ga na saare ta su, yaxare ya ni. Soron da a ko a danŋa ti: “An ga da yaxare […]

Histoire de Gory, les liens entre Diafounou, Soroma, Kaniaga et Guidimakha, Partie 11

Histoire de Gory et du Diafounou

Ken dangiyen falle o da laada ro me naxa, laada be ga nta gurujene abada, sunpun ga solini ti a yi: ɲaxanna, ma ɲaxantanmise, ɲaxan ya ni de (yinsiyinde, ma royugu, ma fallande). Tanmise be nda kara Soroma ma na be nda kara, Jaafunanke ga no, falle ta a do xoqe, Jaafunanken ya fo ni. […]

Histoire de Diafounou: La battaille de Raman et le serment entre Diafounou et Soroma, Partie 10

Histoire de Gory et du Diafounou

Axa ga na in do botoxan ŋari tanni, axa n xenu i ya. Axa ga ma in do botoxan ŋari, i ga na in kari killen di, xa maxa xenu i ya de!” Minan Kollo Dogoso, a ga yillankuppe kagandaaren di, a ɲa faringije yi. Ken bire tillise wa tontene Tunkangaawa, Yaaginne kafallen ŋa, a […]

Powered by Culture et Societe | Copyright © Soninkara 2002-2013 | CNIL nº1189522