Browsing: Gory

Histoire des Doucouré de Gory Histoire-de-Gory-samba-doucoure

Histoire des Doucouré de Gory, le siège de Gory par Amadou Tall, fils de El Hadj Omar, Partie 15

0

” I ti: “Iyo o da a mugu.” I ti: “Duna sikke bita manime ni ke yi?” A ti: “A sikken bita sikkan ya ni.” i ti: “Bito sikki?” A ti” “Yobo: Alla da duna taganden joppa alahaadin ya, tenenŋe, axa da in tirindi taratan ya yi; duna sikken bita sikkan ya ni.” I ti: “Duna fo wo fo ga a di mani n misa a su ya?”” A ti: “Tiiden ya n misa a…

Histoire des Doucouré de Gory Gory-Gori-Diafounou

Histoire de Gory: Diouma Niakaté Daman Guilé Diawara à Troungoumbé, Partie 13

0

Baanan sallen koota, tunkanyugo ke renme, a nda giri, a na i bunnun sedi teyen di, a na yogo xenundi; a na bunnun sedi noogen di, a na yogo xenundi, i na dinmun timi, i na ti dinmun liŋo saasa ya, ken da a ɲi a da soro filli xenundi. A koota, sallen koota tunkanyugo ke yinme gidanyaxare, a toxon ya ni Juma Ɲaxate. Juma Ɲaxate renme, bunnun gemu ken ya yi, i da a…

Histoire des Doucouré de Gory Histoire-de-Gory-samba-doucoure

Histoire de Gory, Daman Guilé Diawara, les Koïta de Soro et Troungoumbé, Partie 12

0

Gidinme, Ɲaxatenun ya ni, Kingi muuman maranten ɲi i ya yi. Daaman Gille Jaawara giri Mande a ri yanqa Sooro, Maamudu Koyita ya na Sooro yinmankaaxun di. A ga yanqa Sooro, Maamudu Koyita yaqen ɲa, a ga na saare ta su, yaxare ya ni. Soron da a ko a danŋa ti: “An ga da yaxare be yaxi, sallaahu, a wa renyugo saarana.” A da a saara, a ɲa yaxare yi; a ga ɲa yaxare yi…

Histoire des Doucouré de Gory Histoire de Gory et du Diafounou

Histoire de Gory, les liens entre Diafounou, Soroma, Kaniaga et Guidimakha, Partie 11

0

Ken dangiyen falle o da laada ro me naxa, laada be ga nta gurujene abada, sunpun ga solini ti a yi: ɲaxanna, ma ɲaxantanmise, ɲaxan ya ni de (yinsiyinde, ma royugu, ma fallande). Tanmise be nda kara Soroma ma na be nda kara, Jaafunanke ga no, falle ta a do xoqe, Jaafunanken ya fo ni. Fo be xa ga na kara Jaafunu a ga ɲa Soromanke jon di, kaane ta a do saxabanŋe, Soromanken ya…

Histoire des Doucouré de Gory Histoire de Gory et du Diafounou

Histoire de Diafounou: La battaille de Raman et le serment entre Diafounou et Soroma, Partie 10

0

Axa ga na in do botoxan ŋari tanni, axa n xenu i ya. Axa ga ma in do botoxan ŋari, i ga na in kari killen di, xa maxa xenu i ya de!” Minan Kollo Dogoso, a ga yillankuppe kagandaaren di, a ɲa faringije yi. Ken bire tillise wa tontene Tunkangaawa, Yaaginne kafallen ŋa, a da a kutu; tillisi wa tontene Gololoqu, a da a kutu; tillise wa tontene Juntu, Tanbaxaara do Jongaaga naxa, a…