Dictionnaire de mots Soninké-Français X-Y

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Ñ

W

X

Y

Z

 

X

Mot Soninké

( Singulier , Pluriel )

Traduction en Français

Xa

 

Mais, alors

Xa

 

Vous

Xaalisi

(i,nu)

Argent

Xaana

(a, nu)

Iguane

Xaare

(a, o)

Mare

Xaarite

(i,u)

Karité

Xaasa

(xaasana)

Limer

Xaase

(a,o)

Termite

Xaata

(xaatana)

Faire bouillir

Xaaxante

(a, o)

Peureux

Xaaxe

(a, o)

Crachat

Xaaxo

(o,u)

Hivernage

Xaaya

(xaayana)

Dresser un animal

Xaba

(a, nu)

Nuage

Xabaane

(xaban, u)

oeuf

Xabiila

(a,nu)

Sorte, espèce, famille, genre

Xadi

 

Encore

Xafu

 

Rien

Xaje

(xajene)

Fondre

Xaliibe

(i,u)

Ecriture, ce qui sert à écrire

Xaliifa

(a, nu)

Remplaçant , gérant, homme de confiance

Xalle

(i,u)

Part, ce qui revient à chacun

Xame

(i,u)

Cendre

Xamu

(xamunu)

Traire

Xana

(a, nu)

Ami de coeur

Xande

(i,u)

Quinquéliba

Xanma

 

Dessus

Xanne

 

Cou, voix, langage, langue

Xanta

(xantana)

Se souvenir

Xanu

(xanna)

Aimer, vouloir

Xaña

(xañana)

Chasser (du gibier)

Xara

(xarana)

Etudier, lire

Xarallenma

(a, o)

Elève

Xarallenme

(n, u)

Clé

Xaranne

(n, u)

Etude, leçon

Xarannaana

(xarannan, o)

Etudiant

Xarannunda

(a, xarannundaano)

Enseignant

Xaranmoxo

(o, nu)

Professeur

Xaraxanme

(n,u)

Petite calebasse servant de cuiller

Xase

(a, o)

Vieux

Xaso

(o, u)

Mois, Lune

Xata

(xatta)

Chasser quelqu’un, renvoyer, expulser

Xatti

(i,nu)

Lait

Xawa

(xawana)

Devoir

Xawo

(xawono)

Ressembler

Xaye

(i,u)

Frais

Xayi

(xayini)

Envoyer

Xeeri

(i,..)

Bonheur

Xemeccu

( u, nu)

Ciseaux

Xendema

(a, …)

Fin

Xenqe

(xenqene)

Dormir

Xenu

(xenne)

Tomber

Xesu

(xecce)

Tondre

Xibaare

(i,u)

Nouvelle

Xiide

(i,u)

Nostalgie

Xiidifate

(a,o)

Flirt

Xiisa

(a, nu)

Légende

Xini

(xinni)

Nager

Xiñi

(xiñini)

Mordre

Xiri

(xilli)

Appeler

Xirixe

(i,u)

Selle de cheval

Xo

 

Comme

Xobo

(xobono)

Acheter, vendre

Xoje

(i,u)

Maison d’un marabout (terme de respect)

Xolle

(a,o)

Calebasse

Xomi

(xomini)

Arroser

Xonne

(a,o)

Ennemi

Xonto

(o, nu)

Sexe masculin

Xooda

(a,o)

Ballon, sphère, boule

Xoole

(i,u)

Marigot, rivière intermittente

Xoore

(a,o)

Grand, respectable , imposant

Xooro

(xoorono)

Grandir, prendre de l’importance

Xoorondi

(xoorondini)

Faire grandir, élever des enfants

Xooxo

 

Aïeul

Xoqqe

(i,u)

Queue

Xoroba

(a,o)

Forêt

Xoroti

(xorotini)

S’impatienter

Xose

(Xosene)

Se casser, se briser

Xose

(a, o)

Interdit ; totem, tabou

Xote

(a,o)

Dur, lourd

Xotte

(i,u)

Os

Xoxone

(i,o)

Cadet

Xoyi

 

Ainsi

Xube

(i,u)

Construction, bâtiment

Xuli

(i,nu)

Bras

Xumaari

(xumaarini)

Arroser

Xume

(a,o)

Joue

Xunbane

 

Demain

Xura

(xuraa)

Blanchir

Xuru

(xullu)

Défequer

Xurungo

(u, nu)

Genou

Xuso

o, u) : Vie

Vierge

Xusunne

(a, u) :

Petite fille

Xuururo

(u, nu)

Brouillard

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Ñ

W

X

Y

Z

 

Y

Mot Soninké

( Singulier , Pluriel )

Traduction en Français

Ya

 

Particule emphatique

Yaage

(i,u)

Honte, humiliation

Yaagu

(yaagunu)

Avoir honte, être humilié

Yaala

(yaalana)

Se promener

Yaawuri

 

Réponse d’une salutation

Yaaxe

(a, o)

oeil

Yaaxido

(o, …)

Le frère ou la soeur qui suit immédiatement

Yaayi

(yaayini)

Eventer

Yabo

 

Oui

Yanqa

(yanqana)

Descendre

Yanqandi

(yanqandini)

Faire descendre, descendre quelque chose

Yaqqe

(i,u)

Epouse

Yaraxaate

e (i,u)

Déjeuner

Yaxanbaane

(yaxanban, u)

Jeune homme célibataire

Yaxanne

(a,u)

Jeune fille

Yaxare

(i,u)

Femme

Yaxi

(yaxini)r

Epouser

Yeere

(i,u)

Génisse

Yekka

(a,o)

Egal

Yekko

(yekkono)

Etre égaux

Yeli

 

Viens !

Yeline

(n,u)

Oiseau

Yelle

(i,u)

oeuf

Yere

 

Ici

Yeru

 

L’année dernière

Yi

 

Postposition : à, dans, pour, …prédicatif du présent et du nominal locatif (dans certains dialectes)

Yiga

(yigana)

Manger quelque chose

Yige

(yigene)

Manger, prendre un repas

Yiila

(yiilana)

Parcourir en se promenant

Yiile

(yiilene)

Se promener

Yille

(i,u)

Céréale, mil

Yille

(yillene)

Revenir, retourner

Yinbe

(i,u)

Feu

Yingaame

(yingan, u)

Hippopotame

Yinme

(n ,u)

Tête

Yinte

(i,u)

Poil, Cheveu

Yiraame

(yiran, u)

Tissu, linge, vêtement

Yirigi

 

Cette année

Yitte

(i,u)

Arbre

Yitte

(i,u)

Médicament

Yo

 

Oui

Yogo

(o,nu)

Un certain

Yokke

(i,u)

Bagage, ustensile

Yonki

(i, nu)

Souffle, âme, vie

Yonko

(yonkono)

Remuer

Yoogoyoogo

( yoogoyoogono)

Dorloter, bercer

Yoole

(yoolene)

Se noyer

Yugo

(u,u)

Homme, mâle

Yuxuba

(yaxubana)

Desserrer

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Ñ

W

X

Y

Z

Share.

About Author

Comments are closed.