Browsing: diafounou

Histoire des Doucouré de Gory Gory-Gori-Diafounou-xiisa

Histoire de Gory: la relation entre les Diabira, Soumaré du Guidimakha et les Doucouré de Diafounou, Partie 19

0

Kayinde nta o walla me yi, kallungooraaxu ya ni ta. An ga na xenu Xaɲaaga yi, hari bito tanmi terende ya ga ni Jaafunu do non naxa, i na axa faabandini ya nan daga axa deema. An ga na xenu Jaafunu xa yi, hari bito tanmi terende ga na ɲi Xaɲaaganken do Jaafunu naxa, a riini Jaafunanken ya deema. Ayiwa o do i xa naxan ni ke ya yi. Entre Kaniaga et Diafounou, rien ne…

Histoire des Doucouré de Gory Doucoure de Gory au Diafounou

Histoire de Gory: le Diafounou récupère ses enfants refugiés au Kaniaga après le siège de Gory, Partie 18

0

Xaɲaaga tunkanyugon ti, a ti: “Mansa Anmedi, guja be ga an feqen wure,” a ti, “a soxundi; wallaahi, n kuna ti Alla yi, xunbane, danŋen ga na kati Jaafunanken leminen ga sere su maxa i kan di, an ga ma ri a sigindi a faabanu ya, n na ken ka xooro. An ga na an renmen ta gillen ko, a ta deppen xa ko, Waayeli koota kamo sikki yugo ya faayi saqa Jaafunu da no…

Histoire des Doucouré de Gory Histoire-de-Gory-samba-doucoure

Histoire des Doucouré de Gory, le siège de Gory par Amadou Tall, fils de El Hadj Omar, Partie 15

0

” I ti: “Iyo o da a mugu.” I ti: “Duna sikke bita manime ni ke yi?” A ti: “A sikken bita sikkan ya ni.” i ti: “Bito sikki?” A ti” “Yobo: Alla da duna taganden joppa alahaadin ya, tenenŋe, axa da in tirindi taratan ya yi; duna sikken bita sikkan ya ni.” I ti: “Duna fo wo fo ga a di mani n misa a su ya?”” A ti: “Tiiden ya n misa a…

Histoire des Doucouré de Gory Gory-Gori-Diafounou

Histoire de Gory: Diouma Niakaté Daman Guilé Diawara à Troungoumbé, Partie 13

0

Baanan sallen koota, tunkanyugo ke renme, a nda giri, a na i bunnun sedi teyen di, a na yogo xenundi; a na bunnun sedi noogen di, a na yogo xenundi, i na dinmun timi, i na ti dinmun liŋo saasa ya, ken da a ɲi a da soro filli xenundi. A koota, sallen koota tunkanyugo ke yinme gidanyaxare, a toxon ya ni Juma Ɲaxate. Juma Ɲaxate renme, bunnun gemu ken ya yi, i da a…

Histoire des Doucouré de Gory Histoire-de-Gory-samba-doucoure

Histoire de Gory, Daman Guilé Diawara, les Koïta de Soro et Troungoumbé, Partie 12

0

Gidinme, Ɲaxatenun ya ni, Kingi muuman maranten ɲi i ya yi. Daaman Gille Jaawara giri Mande a ri yanqa Sooro, Maamudu Koyita ya na Sooro yinmankaaxun di. A ga yanqa Sooro, Maamudu Koyita yaqen ɲa, a ga na saare ta su, yaxare ya ni. Soron da a ko a danŋa ti: “An ga da yaxare be yaxi, sallaahu, a wa renyugo saarana.” A da a saara, a ɲa yaxare yi; a ga ɲa yaxare yi…